Nhiều người vẫn luôn mặc định rằng, chỉ cần có IQ cao thì việc trở nên thành công chỉ là điều sớm muộn. Tuy nhiên, điều đó không toàn không chính xác bởi vì ngoài IQ cao bạn cần phải có một trí tuệ cảm xúc tốt, hay nói...